Súhlas

Vaše údaje sú u nás v bezpečí

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Prevádzkovateľ: Cavolo, o. z.

Sídlo: Bošániho 13, 84101 Bratislava
IČO: 52384152

Zákonný zástupca: Michal Hirko
Kontakt: Bošániho 13, 84101 Bratislava
email: michal@hirko.sk
tel.: 0948730066


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov do odvolania súhlasu z mojej strany.


Prevádzkovateľ spracúva mnou poskytnuté osobné údaje pre účely marketingu.


Rozsah poskytnutých osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, email, telefón.


Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.


Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.


Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou, smskovou alebo poštovou formou, vrátane zasielania bulletinu / časopisu / newslettera a na zasielanie iných marketingových ponúk a oznamov.

Ďakujeme za dôveru.

Michal Hirko, zákonný zástupca Cavolo, o. z.